vuixiga ·


Berruga.

Butllofa (per exemple, produïda per una cremada).

Veixiga.

Milagros Feixa, Rins.

Nota: grafiem amb v-, tot i que ens va arribar amb b- (buixiga). Interpretem que el mot és una variant de pronunciació en relació amb veixiga.

Forma normativa: veixiga.

Fonts escrites:

– DCVB esmenta el sentit addicional de butllofa per a veixiga en l’accepció 2, tal com mostren els exemples medievals de Llull i Muntaner:

VEIXIGA f. 
|| 1. Bufeta (|| 1). Fortment noen als budels e als ronyons e a la vexigua, Arn. Vil. ii, 156. Algunes van a la vexiga, Medic. Part. 10. Les arenes se engendren en los ronyons o en la vexiga, Albert G., Ques. 39 vo.
|| 2. Bufeta (|| 3a) (Vall de Ribes, Garrotxa). Per ço los infants… han vèrtoles e vexigues, Llull Blanq. 2. Qui ha mal de vexigues, Muntaner Cròn., c. 206.
|| 3. Bosseta que fa una síquia quan vessunya (Mancor).
Loc.
—Metre veixigues per llanternes: (ant.) donar entenent una cosa per una altra. Per tal que negun adversari no’ls puixa metre vexigues per lanternes ne donar a entendre falsos e enichs allevaments, Arn. Vil. i, 106.
Fon.: bəʃíɣə (or.); vəʃíɣə (mall.).
Sinòn.:— || 1, bufa, bufeta;— || 2, butllofa, bòfega, bufoga.
Etim.: del llatí vessīca, mat. sign.

Entrades similars