vissella ·


Conjunt de plats, cassoles i altres recipients de cuina i taula.

Bernat Estop. Vilaller.

Forma normativa: vaixella.

Fonts escrites:

El DIEC dóna només la forma vaixella; el DCVB dóna les formes vaixella i vixella, aquesta darrera localitzada de manera genèrica a Pallars i Ribagorça. La forma visella no apareix tampoc en les diverses pronúncies que recull el DCVB.

– DIEC

– DCVB:

VAIXELLA f. Conjunt de plats, vasos, copes i altres recipients per a contenir líquids, sobretot aliments; cast. vajilla. Ab tant thresor d’aur e d’argent axí en vaxella com en cintes, Muntaner Cròn., c. 70. Tota la vaxella d’aur e d’argent, Ordin. Palat. 89.La vaxella qui era estada del temple, Serra Gèn. 136. Trobà taula parada amb vaixella d’or, Rosselló Many. 235.
Fon.: bəʃéʎə (or.); baʃéʎa, baʃéʎɛ (occ.); baјʃéʎa (Val.); vəʃéʎə (bal.). Es paraula poc usada, arcaica a molts llocs, però restablerta en la llengua escrita.
Etim.: del llatí vascĕlla, pl. de vascĕllum, ‘vas’.

VIXELLA f. Vaixella (Pallars, Ribagorça).

Transcripció fonètica:

[bi’seʎa]

Entrades similars