vencill


  1. Lligam.
  2. esp Lligall fet amb un manoll de cames de blat o d’un altre cereal, amb un sarment, amb espart, amb ginesta, etc., per a lligar garbes, feixos d’herba, etc.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Lligall fet d’un manoll de brins d’un cereal o d’espart, i a vegades de sarment, per a lligar les garbes quan seguen; cast. vencejo, tramojo. Es pràctica molt seguida la de lligar vencills als troncs, Serra Calend. folkl. 176.
2. Corretgeta que lliga el mantí amb el vergueró de la batolla (Puigcerdà).

– DIEC:

m.Lligam, especialment el que es fa amb cames de blat, de ginesta, etc., per a lligar garbes o feixos d’herba.

Transcripció fonètica:

[ben’ziƛ]

Entrades similars