primentó ·


Pebrot, fruit comestible de la pebrotera. Als caragols hi posarem primentó, tomata i ceba.

Sebastià Jordà Ruiz. El Pont de Suert

Corresponent normatiu: pimentó.

Fonts escrites:

-DCVB:

pimentó: Pebre, fruit de la pebrera (occ., val.); cast. pimentón. Per vi que bestrach en aquell qui portà la mantega de Incha e les pimentons, doc. a. 1375 (BSAL, ii, 118).

Transcripció fonètica:

[pɾimen’to]

Entrades similars