pitxella


Gerro de terra cuita, envernissat, que té una ansa i un broc i que servix per a traure vi i abocar-lo o per a beure al gallet.

Unai Farré Rami. La Vall de Boí

Fonts escrites:

-DIEC:

f.Gerro de terra cuita, envernissat, que té una ansa i un broc a la part superior.

-DCVB:

1. Recipient de terrissa, de forma quasi ovalada, amb una ansa a un costat i un broc a l’altre, que serveix per a treure vi i abocar-lo o beure’l a galet (Andorra, Pallars, Ribagorça, Conca de Tremp); cast. jarra. Una pitxella de terra, doc. a. 1490 (inv. de l’arx. Cúria Fumada de Vic).
2. Recipient de forma semblant a l’anterior, usat per a treure, abocar i beure aigua (Aitona, Priorat, Mequinensa).

Transcripció fonètica:

[pi’ʧeʎa]

Entrades similars