llossa


 Cullera gran, especialment quan és de fusta.

Rosa Piqué.

Fonts escrites:

-DIEC:

f.Cullera gran.

-DCVB:

1. Cullera gran (Camprodon, Cerdanya, Ribes, Ripoll, Olot, Bagà, Plana de Vic, Pla de Bages, Bonansa, Pont de S., Esterri, Sort, Senterada); cast. cucharón. A certes contrades s’anomena llossa la cullera grossa de fusta (Figueres, Pineda, Balaguer) i cullerot la de ferro. Tres losses ferri, doc. a. 1307 (RLR, iv, 377). En la cuyna… una loça, doc. a. 1377 (Miret Templers 556). Dos loces, la una tranquada e l’altra sancera, doc. a. 1410 (Alós Inv. 11). Aprés mit-ne en una paella entrò a quatre loces, Sent Soví 28. Hauria pres que l’encens se li donàs ab la llossa, Verdaguer Jov. 104.
2. Cullera grossa per a remenar el menjar dels porcs (Cardona, Gironella, Solsona).
3. Instrument a manera de cullera molt poc còncava i de forma circular, amb molts de foradins en la pala, que serveix per a esbromar el brou, la llet, l’oli, etc. (Mall.); cast. espumadera.
4. Gresol gros de metall amb un mànec de fusta, que empren els cerers (Tarr.).
5. a) Mesura de llautó o d’aram, d’un picotí de cabuda, que empren els moliners de farina per a molturar (St. Feliu de P.).—b) ant. Mesura de ferro, de cabuda equivalent a mig quarteró i un dotzè de quarteró, que s’emprava per a mesurar el dret de llossada que es pagava per cada quartera, en concepte de lleuda (Besalú). Cf. Monsalvatje Not. hist. xix, 63.
6. Capgròs, granota en la primera fase de la seva vida (Llanars); cast. renacuajo.
7. Disc travessat per molts de foradins, que serveix per a deixar passar líquid o pasta (Mall.); cast. coladero. Llossa de s’embut: el disc foradat que s’aplica a un embut per evitar que hi passin impureses (Es Llombards). Llossa d’una regadora: peça tota plena de foradins que es posa al cap del broc de la regadora per tal que l’aigua en sortir s’escampi en brolls prims (Mancor). Llossa de fideus: el motlle que s’aplica a la premsa de fer fideus, i que conté molts de forats per on va sortint la pasta convertida en fideus més o menys prims (Manacor).
|| 8. fig. Cosa molt foradada, com per exemple una tela tota plena de forats d’arna (Manacor); cast. criba.

Entrades similars