estiràs ·


Estri de fusta que s’enganxava darrere dels animals de tir per estirar i arrossegar diferents tipus de càrrega.

Marisol García. Durro

Josep d’Escoll. Igüerri

Corresponent normatiu: tiràs.

Fonts escrites:

-DIEC:

tiràs: m.Eina que consisteix en un tros de fusta plana fixada transversalment a l’extrem d’un mànec llarg, que serveix per a aplanar la terra o arreplegar el gra.

-DCVB:

tiràs: 7. a)  Vehicle rudimentari sense rodes, destinat al transport de pedres o d’herba, i consistent en un forcat d’arbre al qual van clavades transversalment posts estretes i juxtaposades que formen un postissat damunt el qual es posen les pedres que s’han de traginar; al vèrtex del forcat s’enganxa una bístia que estira el vehicle quan s’ha de fer el transport per llocs abruptes que no permeten el trànsit rodat (Ripollès, Pallars, Ribagorça, La Llitera, Fraga, Urgell, Gandesa, Tortosa); cast. narria.b) Vehicle sense rodes, destinat a traginar posts o trossos de llenya, i consistent en una mena d’escaleta proveïda de barrons verticals que serveixen de bandes per impedir que la fusta caigui en transportar-la per paratges difícils (Pallars, Ribagorça).

b10fp309a

font: DCVB

Transcripció fonètica:

[asti’ɾas]

Entrades similars