escatabar ·


Posar en mal estat, fer malbé o alterar la bona marxa; espatllar.

Marisol García. Durro

Corresponent normatiu: no en consta.

Fonts escrites:

-DCVB:

«Desarreglar, desbaratar, desordenar» (Oliva Voc. Sopeira).

Transcripció fonètica:

[askata’βa]

Entrades similars