eixarnar ·


  1. tr Separar les cames.
  2. intr. pron Separar una cama de l’altra.

Marisol García. Durro

Jana Vila Riera. La Vall de Boí

Corresponent normatiu: eixarrancar.

Fonts escrites:

-DIEC:

eixancarrar: v. tr.Eixamplar (les cames).
intr. pron.Separar una cama de l’altra. S’havia eixancarrat i l’aigua li passava entre els peus. Eixancarra’t més. Caminar eixancarrat.

-DCVB:

eixancar: 1. Obrir les anques per un colp, caiguda, cansament o altra causa de lesió (Ross., Maestr., Val., La Marina); cast. derrengar.
2. Posar amb les cames molt separades (or., occ., bal.); cast. esparrancar, poner a horcajadas. Estant en taula, jatsia que sies aprés foch, no’t vulles exancar, Eximenis Terç del Crestià, 14 (ed. Balari).
3. Separar molt una cama de l’altra, i per ext., separar molt d’un extrem dues coses qualssevol que estan unides per l’altre extrem (or., occ., bal.); cast. esparrancar, despatarrar. Cap com ell per exancar les cames, Galmés Flor 11.

Transcripció fonètica:

[ajʧar’na]

Entrades similars