eixam


Grup nombrós d’abelles, compost d’una reina, obreres i abegots, que surt d’un rusc per construir una nova colònia.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

-DIEC:

m.Multitud d’animals petits, particularment insectes. Hi havia un eixam de mosquits.
m.Grup d’abelles que emigren plegades d’un buc en companyia d’una reina per formar una nova colònia en un altre indret.

-DCVB:

1. Multitud d’abelles que emigren plegades d’un rusc, en companyia d’una reina, per formar una colònia a un altre endret; cast. enjambre. Una bandera blaua hon hi hauia pintat un exam de abelles totes d’or, Tirant, c. 326. Dubtaua si era cantar de sigales…, o veu de persones, o exam d’abelles, Brama llaur. 9. Per comoura axam de abelles molt sou faxuc, Coll. dames 768. Dues onses de cera de abelles de exam, Dieç Menesc. ii, 81 v.oY per pletes o voreres | sempre afina qualque exam, | penjant, com rahim negrós | d’abelles qui se belluguen, Salvà Poes. 64. Com l’abella feinera d’un eixam | que porta al rusc la mel que ha recollida, Alcover Poem. Bíbl. 23.
2. Multitud d’animals petits, especialment insectes; cast. enjambre. Exiren dels narils d’aquell sanct cors un axam de mosques blaues, Boades Feyts 363. Una parella de bous… soportant ab paciència els axams de mosques, Oller Rur. Urb. 119. «Del formiguer ha sortit un eixam de formigues».
3. fig. Gran munió (de persones, d’animals, de coses); cast. enjambre. Al dar per cor la terra a eixams de mons, Atlàntida iv. Puntejant destres la cítara moresca feu l’aixam de fadrines ballar, Llorente Versos, i, 39. Una mescladissa de discordanses harmòniques ab remor d’exam humà, Galmés Flor 77. «Un eixam de dones, d’infants», etc.

Transcripció fonètica:

[[aj’ʃam]]

Entrades similars