cartró


Cistella, cartre petit.

Sabina Lapedra. Taüll

Fonts escrites:

– DIEC:

m. Cartre petit. Els cartrons plens es buiden als cartres.

– DCVB:

Cove; espècie de paner de vímens, relativament poc fondo, que serveix per traginar terra, fems, patates, o per dur la roba a rentar (Andorra, Durro, Conca de Tremp, Fraga, Tamarit, Ribera de Cinca, Tortosa, Maestr.); cast. cesto. Un cartró bugader, doc. a. 1373 (Miret Templers 556).
Refr.

—«Qui fa cartres, fa cartrons» (Sort).

Transcripció fonètica:

[kaɾ’tɾo]

Entrades similars