bocoi


Bóta gran on s’hi guardava el vi.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

Bóta gran, ventruda i de dogues molt gruixades, que serveix per tenir vi i n’hi caben alguns centenars de litres; cast. bocoy. Que’l rom val dues dobles de quatre de sobrepuig lo bocoy, Vilanova Obres, iv, 66.

– DIEC:

m.Bóta d’unes 5 cargues que, a igualtat de diàmetre, té menys alçària que una bóta ordinària.

Transcripció fonètica:

[bo’kɔј]

Entrades similars