bergàs ·


Lloc on es munyien les ovelles.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

Corral llarguer i estret, on es munyen les ovelles (Mall., Men.); cast. aprisco (cfr. Lamano Dial. Salm. 239). Ell i sa dona van tenir fet un aprés, una mena de corral ahont arresserarse des ponent, Camps Folkl. Men. ii, 7.—La llargària de l’aprés depèn del nombre d’ovelles que componen la guarda. L’amplària es calcula segons el nombre de munyidors: si la guarda és petita que basti un home per munyir, l’aprés sol tenir d’amplària una passa afavorida; si els homes que han de munyir són dos, té dues passes; si són tres, tres passes. Avui en dia ja es fan apressos coberts de teulada, com porxadetes, girats al ponent. Prop dels apressos solen sembrar cebes marines, perquè els calàpets en són anyívols, i així s’evita que entrin els calàpets a l’aprés per mamar de les ovelles, segons creença dels pagesos (Mall.).

Transcripció fonètica:

[beɾ’gas]

Entrades similars