batibull


Confusió, embolic.

Marisol García. Durro

– DCVB:

Conjunt de crits, soroll o coses en desorde i difícils d’aclarir (Cat.); cast. batiburrillo. Ab el batibull que allí van armar les desfregadas, tot fou inútil, Oller Bogeria 183. També es diu batibull-farina amb el mateix significat. Ja us podeu pensar el batibull farina del pataco, Coromines Presons 171.

– DIEC:

m.Conjunt de crits, de sorolls, de coses en desordre i difícils d’aclarir. S’armà un batibull eixordador a la platea del teatre, i la funció se suspengué.

Transcripció fonètica:

[bati’βuƛ]

Entrades similars