baciu -iva


Que no cria aquest any. La vaca, enguany, és baciva.

Marisol García. Durro

Fonts escrites:

– DCVB:

1. Bestiar de llana destinat a esser engreixat i no a criar (Cerdanya, Pont de S., Penedès). Y si volran mesclar ab les ovelles bestiar bassiu, que no sia lo ramat més de sexanta caps, doc. a. 1580 (arx. parr. de Segura). No puguen metre en lo dit terme… sino vuytanta caps de bassiu y sexanta caps de ventre, id. ibid.

– DIEC:

adj.Que no cria, que no és bo per a la cria. Ovella baciva.
f.Ovella, egua, somera, etc., baciva.

Transcripció fonètica:

[ba’siw] [ba’siβa]

Entrades similars