El diccionari de la parla ribagorçana no vol, ni pot, ser un diccionari normatiu, sinó un diccionari dedicat a dignificar els mots ribagorçans tot indicant, això sí, si són o no formes normatives. Així, si una forma porta un punt a la dreta, com ara avedellar ·, vol dir que no és normativa (si consulteu la paraula us indiquem la forma normativa corresponent: vedellar).

Algunes formes només hi són com a indicacions de pronunciació. La forma aixarravar té una entrada pròpia perquè un usuari no habituat a determinades correspondències entre la grafia i el so podria voler saber si podem escriure aixarravar. Trobarà, en un cas com aquest, que indiquem que la forma escrita corresponent ha de ser eixarravar, i ho fem marcant la forma fonètica amb “*” i remetent a la forma escrita mitjançant “>” així: aixarravar* > eixarravar. Amb això sabem que cal escriure eixarravar i no aixarravar.

Amb aquest parell d’indicacions, no us cal res més per a entendre el diccionari. L’anirem fent, de manera que amb el temps hi anireu trobant més paraules o expressions. Més encara, com més en rebem dels col·laboradors, de valtres.